"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Mikrojesle Brumov-Bylnice

Projekt "Mikrojesle Brumov-Bylnice"

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003601

Prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Doba realizace: 1.6.2017 - 31.1.2020

Celková přidělená částka projektu: 1 633 801,25 Kč

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu.

 

Logo OPZ barevné

 

Informace o projektu Mikrojesle Brumov-Bylnice“

Charita Valašské Klobouky byla úspěšná při podávání žádosti  v rámci projektu MPSV -  „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte. V péči o děti se budou střídat 2-3 proškolené pečující osoby.

Zařízení bude v provozu od 1.9.2017 do 31.1.2020 v budově hasičské zbrojnice na adrese Mýto 463, Brumov-Bylnice.

Otevírací doba zařízení – každý všední den od 7:00 do 16:00.

Žádosti o přijetí do zařízení bude možné si vyzvednout v RMC Malenka, na adrese 1.května 1030 v provozních hodinách centra, na sociálním odboru Města Brumov-Bylnice (přízemí dveře č.111) nebo stáhnout na stránkách níže.

Žádosti se budou přijímat od 15.5.2017 do 31.5.2017 a to na sociálním odboru Města Brumov-Bylnice (přízemí dveře č. 111).

Po ukončení příjmu žádostí budou všechny posuzovány podle ustanovených „Pravidel jednání hodnotící komise“.

Žadatelé budou o výsledku posouzení informováni do 30.6.2017.

Oba rodiče musí splňovat některé z nastavených  kritérií.

Výběr uchazečů bude provádět tříčlenná hodnotící komise ustanovená provozovatelem zařízení, která bude posuzovat splnění podmínek pro přijetí jednotlivých dětí.

Po ukončení výběru dětí bude svolána schůzka pro rodiče přijatých dětí.

 Informace o projektu.pdf

pravidla hodnotící komise.pdf

Bližší informace na info@valklobouky.charita.cz nebo na tel. 739 524 368