Mikrojesle Brumov-Bylnice

Projekt "Mikrojesle Brumov-Bylnice"

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003601
Prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Doba realizace: 1.6.2017 - 31.1.2020
Celková přidělená částka projektu: 1 633 801,25 Kč

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu.
Logo OPZ barevné

Informace o projektu

Charita Valašské Klobouky byla úspěšná při podávání žádosti  v rámci projektu MPSV -  „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.
Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.
V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte. V péči o děti se střídají 2-3 proškolené pečující osoby.

Zařízení bude v provozu od 1.9.2017 do 31.1.2020 v budově hasičské zbrojnice na adrese Mýto 463, Brumov-Bylnice.
Otevírací doba zařízení – každý všední den od 7:00 do 16:00.

Žádosti o přijetí do zařízení bude možné si vyzvednout v RMC Malenka, na adrese 1.května 1030 v provozních hodinách centra nebo stáhnout na stránkách níže.
Oba rodiče musí splňovat některé z nastavených  kritérií.


Informace o projektu
Plán péče a výchovy v mikrojeslích
Denní režim
Vnitřní řád mikrojeslí
Žádost o umístění dítěte